Johto Journeys

Episódio 1 (EP119) Download

Episódio 2 (EP120) Download

Episódio 3 (EP121) Download

Episódio 4 (EP122) Download

Episódio 5 (EP123) Download

Episódio 6 (EP124) Download

Episódio 7 (EP125) Download

Episódio 8 (EP126) Download

Episódio 9 (EP127) Download

Episódio 10 (EP128) Download

Episódio 11 (EP129) Download

Episódio 12 (EP130) Download 

Episódio 13 (EP131) Download 

Episódio 14 (EP132) Download

Episódio 15 (EP133) Download

Episódio 16 (EP134) Download

Episódio 17 (EP135) Download

Episódio 18 (EP136) Download

Episódio 19 (EP137) Download

Episódio 20 (EP138) Download

Episódio 21 (EP139) Download 

Episódio 22 (EP140) Download 

Episódio 23 (EP141) Download 

Episódio 24 (EP142) Download

Episódio 25 (EP143) Download

Episódio 26 (EP144) Download

Episódio 27 (EP145) Download

Episódio 28 (EP146) Download

Episódio 29 (EP147) Download

Episódio 30 (EP148) Download

Episódio 31 (EP149) Download

Episódio 32 (EP150) Download

Episódio 33 (EP151) Download

Episódio 34 (EP152) Download

Episódio 35 (EP153) Download

Episódio 36 (EP154) Download

Episódio 37 (EP155) Download

Episódio 38 (EP156) Download

Episódio 39 (EP157) Download

Episódio 40 (EP158) Download

Episódio 41 (EP159) Download